Monday, July 16, 2012

Quotes Collection"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"