Wednesday, March 2, 2016

Đạo Lớn

Chí đạo vô nan
Duy huyềm giản trạch
Đãn mạch tăng ái
Đồng nhiên minh bạch

Dịch: Đạo lớn không có ghi là khó. Khó vỳ chúng ta phân biệt, yêu ghết. Nếu ta đừng đi sự yêu ghết tì tư nhiên mọi viết sẽ trở thans sáng tỏ, và đạo lớn sẽ không còn mù mờ.

No comments: